production01

Uzgoj i prodaja utovljenih brojlera
Tov brojlerskih pilića se obavlja u kompjuterizovano kontrolisanim sistemima u okviru objekata za uzgoj. Sistemi hranjenja, grejanja i ventilacije su objedinjeni i kontrolisani softverom namenjenim za postizanje što boljih uslova u okviru uzgoja, a samim tim i postizanje što boljih rezultata u tovu.

Proširivanjem delatnosti na tov, izgradnjom 15 novih objekata sa isključivom namenom tova brojlera u kojima se primenjuje savremena tehnologija uzgoja, kontrolisana od strane stručnog veterinara kao i pod kontrolom zvaničnih veterinarskih institucija, Vranić Farm upotpunjuje svoju ponudu na tržištu živinarskih proizvoda. Ukupan kapacitet svih objekata iznosi preko 200 000 komada brojlera.

tov03tov04tov05tov06

Humano postupanje prema životinjama, obraćanje pažnje na maksimalizaciju uslova u cilju postizanja što boljih rezultata tokom svih delova proizvodnog procesa ( reprodukcija, tov, utovar, transport), jedan je od glavnih zahteva naših kupaca i prioriteta u našem poslovanju.

petao za levu stranu